Ytra mat 2017

Ytra mat á grunnskólum

Menntamálastofnun sér um framkvæmd ytra mats í leik- grunn- og framhaldsskólum fyrir hönd

mennta- og menningarmálaráðuneyti. Skólar hafa verið valdir til ytra mats árið 2017.

Tálknafjarðarskóli er í hópi þeirra og mun starf hans metið á haustönn.

Tveggja manna matsteymi mun meta skólann. Lögð er áhersla á að matsaðilar hafi kennaramenntun

og reynslu af grunnskólastarfi, þekkingu á matsfræðum og reynslu af eigindlegum

rannsóknaraðferðum. Gæta þarf að sérstöku hæfi matsaðila til að meta viðkomandi skóla sbr. II. kafli

stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Menntamálastofnun tilnefnir annan matsaðila og gefur sveitarfélaginu

kost á að tilnefna hinn aðilann að höfðu samráði við undirritaða hjá Menntamálastofnun. Kjósi

sveitarfélag að tilnefna matsaðila þarf það að tilkynnast fyrir 15. júní nk. til

thora.bjork.jonsdottir@mms.is . Að öðrum kosti leitar Menntamálastofnun til reyndra aðila sem starfað

hafa fyrir stofnunina.

Markmið með ytra matinu eru meðal annars að vera skólum hvati til frekari skólaþróunar, styðja

stjórnendur og kennara í umbótum á eigin starfi og efla og styðja innra mat og gæðastjórnun skóla.

Ekki er verið að leggja upp með að gera samanburð á skólum heldur nota samræmdar matsaðferðir

þannig að í öllum skólum verði skólastarfið metið með sambærilegri nálgun og á grundvelli sömu

viðmiða.

Þeir þrír matsþættir sem verða þungamiðjan í matinu eru: (1) Stjórnun, (2) nám og kennsla, (3)

vinnubrögð við innra mat. Einnig er gert ráð fyrir að skóli, skólaráð eða sveitarfélag geti komið fram

með óskir um að matsteymi skoði sérstaklega einhvern fjórða þátt í starfi viðkomandi skóla svo fremi

sem hægt er að meta viðkomandi þátt með þeim gagnaöflunaraðferðum sem notaðar eru í matinu.