Kennsluáætlanir 7.-8. bekkur vorönn 2019

Kennsluáætlun vor 2019

7.8.9. og 10. bekkur

Íþróttir

Janúar

 

Skotbolti

brennó

Kíló (sparkó)

Körfubolti

Stöðvar(þrek)

Þrekpróf

 

Febrúar

 

Handbolti

Softbandy

Badminton

Stöðvar(bolti)

Þrek og þol

liðleikapróf

Mars

 

Leikir

Fótbolti

Körfubolti

Fimleikar

Stöðvar(bolti)

Þrek og þol

Stökk-kraftspróf

apríl

 

Körfubolti(spil)

Handbolti(spil)

Fótbolti(spil)

Mini-tarzan

Þrek og þol

Mai

Útileikfimi

 

Hafnarbolti

fótbolti

Kíló

Bandy

Þrek og þol

cooperstest

 

Sund

 

Janúar

 

Leikir

Skriðsund

Baksund

Skólabaksund

Boðsund

Frjálst

Febrúar

 

Leikir

Bringusund

Skriðsund

Baksund

Skólabaksund

 

Mars

 

Leikir

kappsund

Skriðsund

Bringusund

baksund

Apríl

 

Leikir

Frjálst

Waterpolo

Björgunarsund

skólabaksund

Mai

 

Leikir

Skriðsund

Bringusund

Baksund

Frjálst

Björgunarsund

Fatasund

Kennsluáætlnair haustönn 2018

Íslenska

Markmið

Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar.

Leitast verður við að þjálfa nemendur í öllum fjórum færniþáttunum sem hæfniviðmiðin standa saman af: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og tengist öllum námssviðum. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.

 Íslenska sem annað tungumál

Það er mikilvægt viðfangsefni að bæta íslenskukunnáttu þeirra nemenda sem hafa annað mál en íslensku að móðurmáli. Hæfni í íslensku er meginforsenda þess að þeir verði að virkum þátttakendum í samfélagi lýðræðis og jafnréttis og geti lagt stund á almennt nám í íslenskum skólum.

 Námsefni

Markmið í íslensku eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár. Til að ná þeim markmiðum er notast við eftirfarandi námsgögn:

·         Orðspor 3, lesbók

·         Orðspor 3, vinnubók

·         Flökkuskinna, Söguskinna og Töfraskinna

·         Lesið til skilnings, fyrsti og annar Smellur

·         Laxdæla saga

·         Óðinn og bræður hans, Lífið í Ásgarði og Æsir á fljúgandi ferð

·         Efni af vef www.mms.is , www.skolavefurinn.is o.fl.

·         Einnig verður notast við handbækur s.s. Málvísi, Hugfinn og Beinagrindur

 Skipulag

Skipulag kennslunnar verður fjölbreytt, s.s. einstaklingsnám, samvinnunám, hringekja, söguaðferðin, útikennsla og stöðvavinna.

Í skólastofunni sköpum við notalegt umhverfi og aðstæður til náms þar sem nemendur finna til öryggis svo nemendur geti tekið út faglegan og félagslegan þroska og þjálfast í lýðræðis-legum vinnubrögðum í samvinnu við skólasystkini og kennara.

 Námsmat

Megintilgangur námsmats í íslensku er að kanna stöðu nemenda, nota niðurstöður til að leiðbeina þeim um námið og laga kennslu að þörfum þeirra. Námsmat er ætíð í gangi og það er órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Námsmatið saman stendur einnig af:

·         Lestrarprófum í september, janúar og maí

·         Málfræðikönnunum

·         Haustannarpróf

 

·         Vorannarpróf 

Stærðfræði 7.b

Markmið

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður.

Leitast verður við að þjálfa nemendur í öllum sjö færniþáttunum sem hæfniviðmiðin standa saman af: Að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, 

tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar og tölfræði og líkindi.

 Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og tengist öllum námssviðum. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.

 Námsefni

Markmið í stærðfræði eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár. Til að ná þeim markmiðum er notast við eftirfarandi námsgögn:

·         Stika 3a og b

·         Efni af vef www.mms.is , www.skolavefurinn.is o.fl.

·         Þjálfunarefni frá kennara þar sem þess þarf

 Skipulag

Skipulag kennslunnar þarf að haga þannig að nemendur fái áhuga á stærðfræði, að þeim áhuga sé viðhaldið og að nemendur öðlist tiltrú á eigin hæfni til að beita henni við margvíslegar aðstæður og leysa fjölbreytt viðfangsefni. Kennslan þarf að byggjast á virðingu fyrir hugsun nemenda, margbreytileika þeirra og miða að því að stærðfræðin verði þeim öllum uppspretta merkingar.

 Í skólastofunni sköpum við notalegt umhverfi og aðstæður til náms þar sem nemendur finna til öryggis svo nemendur geti tekið út faglegan og félagslegan þroska og þjálfast í lýðræðis-legum vinnubrögðum í samvinnu við skólasystkini og kennara.

 Námsmat

Megintilgangur námsmats í stærðfræði er að kanna stöðu nemenda, nota niðurstöður til að leiðbeina þeim um námið og laga kennslu að þörfum þeirra. Námsmat er ætíð í gangi og það er órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Námsmatið saman stendur einnig af:

·         Kaflapróf

·         Haustannarpróf

 

·         Vorannarpróf 

Enska

Markmið

Hæfniviðmiðum fyrir erlend tungumál er skipt upp í þrjú stig. Nemendur í 7. og 8. bekk hafa lært ensku 3 ár og því miðum við að ná 2.stigs hæfni í vetur.

Leitast verður við að þjálfa nemendur í öllum sjö færniþáttunum sem hæfniviðmiðin standa saman af: hlustun, lesskilning, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni.

 Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og tengist öllum námssviðum. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.

 Námsefni

Markmið í ensku eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár. Til að ná þeim markmiðum er notast við eftirfarandi námsgögn:

·         Spotlight 8, lesbók

·         Spotlight 8, vinnubók

·         Efni af vef www.mms.is

Einnig verður notast við tónlist, myndbönd og léttlestrarbækur.

 Skipulag

 Skipulag kennslunnar verður fjölbreytt, s.s. einstaklingsnám, samvinnunám, hringekja, söguaðferðin, útikennsla og stöðvavinna.

Í skólastofunni sköpum við notalegt umhverfi og aðstæður til náms þar sem nemendur finna til öryggis svo nemendur geti tekið út faglegan og félagslegan þroska og þjálfast í lýðræðis-legum vinnubrögðum í samvinnu við skólasystkini og kennara.

 Námsmat

Megintilgangur námsmats í ensku er að kanna stöðu nemenda, nota niðurstöður til að leiðbeina þeim um námið og laga kennslu að þörfum þeirra. Námsmat er ætíð í gangi og það er órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Námsmatið saman stendur einnig af:

·         Kaflapróf, orðaforði

·         Málfræði

·         Haustannarpróf

 

·         Vorannarpróf 

Danska

Markmið

Hæfniviðmiðum fyrir erlend tungumál er skipt upp í þrjú stig. Nemendur í 7. og 8. bekk eru byrjendur í Norðurlandamáli, því miðum við að ná 1.stigs hæfni í vetur.

Leitast verður við að þjálfa nemendur í öllum sjö færniþáttunum sem hæfniviðmiðin standa saman af: hlustun, lesskilning, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni.

 Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og tengist öllum námssviðum. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.

 Námsefni

Markmið í dönsku eru í samræmi við markmið Aðalnámskrár. Til að ná þeim markmiðum er notast við eftirfarandi námsgögn:

·         Smart, lesbók

·         Smart, vinnubók

·         Málfræðiverkefni

·         Efni af vef www.mms.is

Einnig verður notast við tónlist, myndbönd og léttlestrarbækur.

 Skipulag

 Skipulag kennslunnar verður fjölbreytt, s.s. einstaklingsnám, samvinnunám, hringekja, söguaðferðin, útikennsla og stöðvavinna.

Í skólastofunni sköpum við notalegt umhverfi og aðstæður til náms þar sem nemendur finna til öryggis svo nemendur geti tekið út faglegan og félagslegan þroska og þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum í samvinnu við skólasystkini og kennara.

 Námsmat

Megintilgangur námsmats í dönsku er að kanna stöðu nemenda, nota niðurstöður til að leiðbeina þeim um námið og laga kennslu að þörfum þeirra. Námsmat er ætíð í gangi og það er órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Námsmatið saman stendur einnig af:

·         Kaflapróf, orðaforði

·         Haustannarpróf

 

·         Vorannarpróf