Reglur leikskóladeildar Tálknafjarðarskóla

Maí 2019

1. gr.
Leikskóladeild Tálknafjarðarskóla er ætluð börnum á aldrinum 24 mánaða til 6 ára. Sótt skal um leikskólavist með minnst 3ja mánaða fyrirvara. Heimilt er að veita barni á aldrinum 12-24 mánaða leikskólavist enda sé rými fyrir það í leikskólanum og nægur mannafli til að sinna því. Barnið kynni þó að víkja fyrir barni eldra en 2 ára í fullsetnum leikskóla, en a.m.k. með 3ja mánaða fyrirvara.

Börnin hætta það ár sem þau verða 6 ára.

Opnunartími er frá kl. 07:45 til kl. 16:00.

2. gr.
Umsækjandi og barn skulu vera með lögheimili á Tálknafirði. Heimilt er að veita barni sem ekki á lögheimili í sveitarfélaginu tímabundna leikskólavist og um það gilda viðmiðunarreglur Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna leikskóladvalar utan lögheimilissveitarfélags.

3. gr.
Leikskólinn er einsetinn og vistunartími að jafnaði ekki skemmri en 4 stundir. Boðið er upp á breytilega grunnvistun sem hefjast skal fyrir kl. 9:00.

4. gr.
Umsóknum um leikskólavist skal skilað til skólastjóra Tálknafjarðarskóla sem heldur utan um skráningar með deildarstjóra.Skólastjóri og deildarstjóri boða foreldra nýrra barna til viðtals, þar sem hann veitir upplýsingar um starfsemina og þjónustu rekstraraðila og fær nauðsynlegar upplýsingar um barnið.

5. gr.
Leikskólagjald er ákveðið af sveitarstjórn á hverjum tíma. Fæðisgjald skal greiðast um leið og leikskólagjaldið. Vistgjaldið greiðist frá þeim tíma er aðlögun hefst.

6. gr.
Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram. Gjalddagi er fyrsta hvers mánaðar. Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga, dráttarvextir reiknast frá eindaga. Ef gjaldið hefur ekki verið greitt í 2 mánuði frá eindaga eða um það samið við skólastjóra eða sveitarstjórn er litið svo á, að viðkomandi hafi afsalað sér plássinu frá 1. næsta mánaðar og leikskólagjöld þá send lögfræðingi til innheimtu.

7. gr.
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur leikskólans og foreldra/forráðamanna er einn mánuður hið minnsta. Skólastjóra er heimilt að krefjast mánaðar greiðslu frá uppsagnardegi, hafi reglum um uppsagnarfrest ekki verið fylgt. Uppsögn skal skila á eyðublaði sem fæst hjá skólastjóra og á vef skólans.

8. gr.
Veikt barn skal ekki koma í leikskólann. Tilkynna þarf veikindi barns og einnig, ef barn mun af öðrum orsökum ekki mæta í leikskólann. Ef barn er fjarverandi í minnst 4 vikur samfellt vegna veikinda er heimilt að lækka allt að helming dvalargjaldsins gegn framvísun læknisvottorðs.

9. gr.
Barni er aðeins heimilt að dvelja í leikskólanum þann tíma sem dvalarsamningur kveður á um. Foreldrar eru vinsamlegast beðnir um að virða þetta samningsákvæði.

10. gr.
Þeim, sem fylgja barni í leikskólann eða sækja, ber að láta viðkomandi starfsmann vita um komu sína og brottför. Látið ávallt vita, ef einhver annar en vanur er sækir barnið. Börn í leikskólanum skulu ekki sótt af yngri börnum en 12 ára.

11. gr.
Barn sem er að byrja í leikskólanum, skal fá aðlögunartíma með foreldri eða forráðamanni sínum til að fyrirbyggja, svo sem unnt er, röskun á öryggiskennd barnsins. Áhersla er lögð á samstarf um aðlögun og skipulag aðlögunar er gert með samstarfi milli leikskólakennara og foreldra með hag barnsins að leiðarljósi.

12. gr.
Morgunmatur fer fram á tímabilinu kl. 07:45 og 8:30. Foreldrar eða forráðamenn, sem eru með börn sín í morgunmat, þurfa að vera mætt með þau fyrir þann tíma.

13. gr.
Morgunmatur, hádegismatur og síðdegishressing er dregið af fæðisgjaldi þegar barn er samfellt í viku í burtu sé þess óskað, hafi fjarvistir verið tilkynntar skólastjóra með viku fyrirvara.

14. gr.
Um leið og sveitarstjórn fá upplýsingar um það, að viðkomandi foreldri er komið í sambúð, fellur niður afsláttur á gjaldi sem á við um einstætt foreldri.

15. gr.
Að jafnaði skulu vera 6 starfsdagar á ári og skulu þeir vera auglýstir með mánaðar fyrirvara.