Valgreinar í Tálknafjarðarskóla 

Valgreinar eru hluti af skyldunámi skólastefnu ásamt hvers sveitarfélags og skóla. Í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla skal nemendum gefinn kostur á að velja námsgreinar og námssvið sem svarar allt að fimmtungi námstímans en skólar geta skipulagt mismunandi hlutfall valgreina eftir árgöngum. Tilgangurinn með valfrelsi nemenda á unglingastigi er að hægt sé að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, kennara og námsráðgjafa. 

Heimilt er að meta að ósk foreldra um tímabundna þátttöku nemenda í atvinnulífi og reglubundna þátttöku í félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám enda falli það að markmiðum skólastarfs. Einnig er heimilt að meta skipulagt nám, sem stundað er utan grunnskóla, til valgreina, t.d. nám við framhaldsskóla, listaskóla og málaskóla. Í hverju tilviki metur viðkomandi skóli umfang slíks náms og gæta þarf jafnræðis í afgreiðslu mála. Við það skal miðað að það nemi ekki meira en sem svarar 160 mín. vikulega á hverju skólaári á unglingastigi og er þá heimilt að meta slíkt til valgreina hjá viðkomandi nemendum. 

Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein þarf tiltekinn lágmarksfjöldi að velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja valgreinar til vara á valblöðum sínum. Þær koma þá til álita ef aðrar valgreinar sem nemandinn hefur valið falla niður sökum fámennis. Því er mjög áríðandi að:  

  1. Nemendur íhugi mjög vandlega hvaða valgreinar þeir álíta að henti þeim best. 
  2. Nemendur ráðfæri sig við foreldra sína og kennara áður en þeir ganga endanlega frá valinu. 
  3. Nemendur og foreldrar geri sér grein fyrir því að valgrein getur fallið niðurvegna þátttökuleysis eða kennaraskorts. Því er mikilvægað vanda val þeirra greina sem valdar eru til vara.  

2021 - 2022

2020 - 2021

2019 - 2020

Eldri skjöl

Valgreinar 2018 - 2019

 

a)     Textílmennt 

Textílmennt er valgrein þar sem hugur og hönd vinna saman. Textílmennt nýtist við efnisval á fatnaði/öðru og meðferð þeirra. Textíllinn er grunnur við val á efnum, sniði, garni, endurnýtingu og fleiru. Lögð er áhersla á sjálfstæða vinnu nemenda. Markmið er að nemendur;    
                 
· læri að draga upp snið og þekki merkingar á þeim         
· geti saumað einfalda flík/hannað          
· þjálfist að beita vinnuaðferðum í vélsaumi og kynnist áhöldum greinarinnar      
· verði meðvitaður um endurnýtingu textílsins  
· geti prjónað slétt og brugðið prjón                       
· geti skipulagt eigið vinnuferli

• að nemendur þjálfist í prjóni/hekli       

• að nemendur geti spjallað, hlustað og prjónað/heklað samtímis.            

• að nemendur verði sjálfstæðir í prjóni/hekli

Viðfangsefni Byrjað er á ferilmöppu sem inniheldur öll verkefni vetrarins, skissur, hugmyndir, vinnuferli og annað. Farið yfir snið í sníðablöðum, hvað tákna merkin og hvernig snið er tekið upp. Máltaka, efnisval, sníðagerð. Endurnýting á fatnaði og öðru sem tengist textílnum ásamt útsaumi prjóni/hekli. Hægt er að blanda saman verkefnum. T.d. vélsaum og útsaum. Vélsaumur, sauma fatnað, tösku eða annað sambærilegt. Endurnýting á fatnaði og fleira sem tengist textíl. Úsaumur – Saumað er út í java og talið út. Prjón – Val um prjónaverkefni. Hekl –Val um heklverkefni

Prjón/hekl- grunnur. Nemendur velja hvort þeir vilja prjóna, hekla eða bæði. Prjónað/heklað smástykki sem nemendur velja sjálfir í samráði við kennara.

Verkferill og verkefni er metin til einkunnar. Einnig er litið til framkomu og umgengni í valstofu, frumkvæði, framfara og ástundunar nemenda. Áhersla er lögð á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð. Nemendur meta jafnframt eigin verk og skila vinnubók með skissum, hugmyndum, verkferli og lýsingu á verkefnumsem unnin hafa verið.

b)    Myndmennt og módelsmíði

Markmið kennslunnar eru;         
· að veita þjálfun í myndrænni framsetningu      
· efla færni í teiknun og meðferð lita      
· að kynnast eftir föngum tækni og fjölþættum efnum sem nota má við myndsköpun      
· að efla skilning á þætti myndlistar í nútímasamfélagi – m.a. með tilliti til atvinnugreina og starfa,
· að nemendur geri sér grein fyrir hlut mynd- og sjónlista í hvers konar kynningu og markaðssetningu, neyslu og upplýsingaþjóðfélagsins sem við lifum og hrærumst í       
· að nemendur kynnist ýmsum þáttum úr lista- og hönnunarsögu.

Helstu viðfangsefni:      
                 
· Grunnform, litablöndun, ljós og skuggar            
· Vatnslitir, landslag eða annað 
· Fjarvíddarteiknun        
· Nútímalist – verkefni                  
· Listasagan – stiklað á stóru.

Námsmat Metin er vinna, ástundun og virkni nemandans.

c)     Skólahreysti/bolti/skokk

 Tímarnir fara fram í íþróttahúsi, tækjasal og skólahreystibraut á skólalóð þegar veður leyfir ásamt skógarskokki og fótbolta

Markmið

Að æfa markvist fyrir skólahreystikeppni grunskóla sem haldin er í mars ár hvert í 9. Og 10. bekk. Að auka styrk og hraða nemenda. (Það er valfrjálst að keppa fyrir hönd skólans)

Námsmat Ástundun, virkni 

d)    Borðspil/spil/ skák

Undanfarin ár hefur áhugi á borðspilum aukist gríðarlega. Fjöldi spila sem kemur út á hverju ári hefur margfaldast og gæði spilanna, hvort sem um er að ræða hönnun eða leikjahluti, verða sífellt betri og þróaðri. Markmið Nemendur kynnist fjöldanum öllum af spilum og öðlist góðan skilning og færni í nokkrum þeirra. Áhersla verður lögð á að kynna nemendum  spil sem hafa markað spor í þróun spila síðustu áratugina. Nemendur greini á milli spila eins og

: – keppnisspila – samvinnuspila – partíspila – kortaspila – félagsfærnispila – ráðgátuspila -,,euro“-spila og ,,ameritrash“-spila

 Námstilhögun

Kynntar verða spilareglur í spilum, jafnt kunnuglegum sem framandi, einföldum sem flóknum. Nemendur spila saman og keppa sín á milli. Nemendur verða hvattir til að tileinka sér reglur og miðla áfram þekkingu sinni við endurtekna spilun. Námsgögn Borðspil og spilastokkar.

Námsmat Þátttaka, hegðun og virðing gagnvart þeim hlutum sem verið er að meðhöndla hverju sinni.

Skák eflir rökhugsun, reynir á sköpunargáfuna, er stórskemmtileg hugaríþrótt og skák er fyrir alla! Ekki er nauðsynlegt að kunna mikið í skák til að velja skák sem valgrein. Farið yfir helstu reglur skákarinnar þ.e. mannganginn og hvernig þessi magnaða hugaríþrótt skák gengur fyrir sig.  Skákkennsla og skákþrautir. Og síðast en ekki síst tefla sér til skemmtunar.

e)     Ekkert djók bara bók! + bíómyndir byggðar á bókunum

Markmið: Langar þig að lesa skemmtilegar bækur? Litlar, sætar eða stórar og drungalegar? Og spjalla svolítið um bækurnar? Velta fyrir þér af hverju amma Súsanna drekkur alltaf fanta lemon en ekki appelsín? Þá skaltu velja þetta val! Í valinu verða nokkrar vel valdar skáldsögur lesnar, við þjálfum aðeins lesturinn og tökum góðar æfingar í lestri. Einnig tökum við góðar umræður um bækurnar sem við lesum yfir góðum te- eða  kaffibolla.

f)      Vísindi og tæknibíó + Enska, smásögur/kvikmyndir

Vísindafræðslumyndaval er áfangi þar sem stefnt er að því að fræðast á lifandi og áhugaverðan hátt um vísindi og tækni nútímans m.a. í ljósi vísinda- og tæknisögu mannsins með því að skoða og ræða fræðslumyndir um efnið. Lögð áhersla á fræðslumyndir um efni sem byggir á nýjum eða nýlegum mikilvægum uppgötvunum í vísindum og tækni. Saga heimsmyndar mannsins er samofin sögu vísinda og tækni og því verður reynt að varpa ljósi á vísindaheimsmynd og tækni nútímans í ljósi vísindasögunnar þar sem saga vísinda er skoðuð og sett í samhengi við nýar og nýlegar uppgötvanir í vísindum og tækni með því að skoða nýjustu fræðslumyndir um efnið.

Í áfanganum Enskar smásögur og kvikmyndir verður lögð áhersla á að lesa smásögur og samfara því að horfa á kvikmyndir byggðar á viðkomandi smásögum. Þessar sögur eru ýmist enskar eða bandarískar. Að því loknu eru svo unnin verkefni eftir hverja sögu/kvikmynd. Verkefnin eru ritunarverkefni og miðast þau við að kafa í söguþráð smásögunnar/kvikmyndarinnar, túlka efni sögunnar/kvikmyndarinnar og rýna í persónur. Ritunarverkefnin eru lögð fyrir í lok áhorfs/lesturs og unnin heima, þau geta verið hvort sem er einstaklings- eða samvinnuverkefni. Hver nemandi skilar þó sér möppu í lokin. Áfanginn er próflaus og mat hans miðast við mætingu í tíma, þátttöku í tíma og skilum á vinnumöppu í lok annar.

g)     Jóga og hugleiðsla / núvitund / heilsuefling

Á námskeiðinu verður unnið með slökun, hugleiðslu, sjálfsstyrkingu, öndun og jóga. Ýmist verður einn eða fleirri þættir teknir fyrir í hveri kennslustund. Allir þessir þættir vinna saman að vellíðan okkar.  Góð slökun er góð hvíld fyrir líkamann og hugan og það getur aukið andlega og líkamlega vellíðan.  Með hjálp hugleiðslunnar er hægt að efla einbeitningu, jákvæðni og gleði en að auki er hægt að nýta hana t.d. til að vinna með ótta, kvíða, neikvæðni og reiði. Hugsanir okkar hafa áhrif á líðan okkar hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Mikilvægt er að vera meðvitaður um styrkleika sína og nýta sér þá þegar hægt er, í stað þess að brjóta sig niður vegna veikleika.  Góð djúp öndun getur verið grunnur að vellíðan því er mikilvægt að æfa hana

Jóga getur gefið okkur orku, gleði og kyrrð. Regluleg jógaiðkun getur eflt núvitund og aukuið einbeitningu.

h)    Origami / föndur/ leir

ORIGAMI, eða pappírsbrot (á japönsku er ori pappír og gami brot), er ævaforn listgrein í Japan, sem felst í því að brjóta saman litskrúðugan pappír eftir kúnstarinnar reglum og búa þannig til fugla og önnur dýr, blóm, báta og hvaðeina sem hugurinn býður og hendur ráða við. Origami sem er japönsk pappírslist sem kom fram á sjónarsviðið á 17.öld. Samkvæmt hefðinni þá er ekki notast við lím né er pappírinn klipptur til.

Föndur, ýmsar hugmyndir einnig geta nemendur komið með eigin hugmyndir að verkefnum sem þeir geta kennt öðrum í hópnum með aðstoð kennarans.

Leir, nota má plastleir(fimoleir) í smáfígúrur eða skartgripi. Einnig leirmótun í  sjálfharðnandi leir og eða myndhögg / steinhögg

i)       Yndislestur / framsögn

 

 

Lesnar bækur að eigin vali/ Hlustað á hljóðbók og fylgst með texta í bók, yfir góðum te- eða  kaffibolla. Að lestri loknum segir hver og einn frá sinni bók og skilar einnig skriflegum úrdrætti.